Avto eksplozija

Za eksplozijo je znaèilno hitro loèevanje znatnih kolièin energije. Ta pojav prina¹a veliko gro¾enj. Eksplozije najpogosteje spremlja nenadno poveèanje temperature in tlaka, emisije sevanja (npr. V obliki strele ali svetlobnega impulza jedrske eksplozije ali akustiènih valov (najpogosteje je to zvoèna umetnost ali znaèilni bang posnetka. Ni nesmiselno, da nekontroliran pojav zapolnjuje ljudi s strahom.

Kateri prostori so potencialno eksplozivni? Najpogosteje vkljuèujejo povr¹ine, na katerih je lahko atmosfera v primeru potencialne nevarnosti eksplozivna. Kot eksplozivna atmosfera je povezana posebna me¹anica vnetljivih snovi, ki raste v strukturi plinov, hlapov ali meglic, to je me¹anice z zrakom v atmosferskih pogojih, pri katerih so temperature previsoke. Dobro je vedeti, da lahko v eksplozivih povzroèijo eksplozijo samo iskre ali elektrièni oblok.

Najbolj eksplozivne atmosfere so m.im. kemiène tovarne, rafinerije, bencinske èrpalke, elektrarne, tovarne barv, lakirnice, bencinske èrpalke in vozila, èistilne naprave, letali¹èa, mlini za ¾ita ali ladjedelnice. V¾ig na zgoraj navedenih mestih bi povzroèil eksplozije, katerih konci bi bili nepredstavljivi. Zagotovo bi povzroèili ogromne materialne izgube in ogrozili dobro ¾ivljenje.

Da bi prepreèili omenjeno ¹kodo, ne smemo podcenjevati preventivnega delovanja, ki je protieksplozijska za¹èita. Posebni zakoni, direktive in standardi so bili zgrajeni v dr¾avah, da bi zmanj¹ali tveganje eksplozije in odpravili morebitno ¹kodo. V potencialno eksplozivnih okoljih je treba namestiti sistem, ki bo zagotavljal varnost ljudem, ki hodijo v njih.