Blagajna ki mora

Drugi razlog je, da je uporaba tradicionalnih fiksnih blagajn obièajno zelo neprijetna ali celo popolnoma nemogoèa. Predvsem v takem primeru jih je treba zamenjati z mobilnimi blagajnami, kot je npr. Elzab k10.

Kdo potrebuje mobilno blagajno?Nedvomno lahko od blagajne tak¹no ugodnost v celoti pre¹tejejo tisti, ki morajo prevesti skupaj z blagajno. Tako se prodaja kot dokazilo, da bi kurirji morali pridobiti tak¹en znesek, èe ¾elijo izdati potrdila. Vendar pa je nepredstavljivo, da kurir pride do vsakega uporabnika z visoko davèno blagajno.Poleg tega so blagajne obièajno nujne za ljudi, ki ustvarjajo svobodne poklice. ©e veè, koristne bodo tiste, ki pravijo poslovno dejavnost in svoje stali¹èe na izvr¹evanje nalog. Ljudje potrebujejo veliko mobilne blagajne, ker pogosto obi¹èejo stranke.Vzemimo na primer strokovnjake, kot so vodovodarji in mehaniki. Veèinoma opravljajo polo¾aj z na¹im domom ali celo izven delavnice. Pridejo k stranki, opravijo delo, nato pa se obièajno vpra¹ajo o prejemu. V takih okoli¹èinah, kot je na¹el blagajnik elzab k10, ki ga strokovnjak lahko vedno vsebuje z njim, ker je jasen in ¹ibek, tako da ga lahko povsod vzamete s seboj.

Koliko stane mobilni registrator?Omeniti je treba, da so cene mobilnih blagajn, ko so tudi blagajne na splo¹no, razliène. Na splo¹no so te mobilne nekoliko cenej¹e, dejansko pa se njihove cene gibljejo od nekaj sto do veè tisoè zlotov. Zakaj so vrednote tako razliène?Prviè, kolièina dela, ki jo uporablja, doloèa ceno dane blagajne. Nekatere blagajne so prikraj¹ane za dodatne funkcije, njihova hoja pa se opira le na tiskanje najenostavnej¹ih potrdil. Nekatere mobilne blagajne pa lahko veliko storijo.Z vidika, ki ga uporabniki finanènih blagajn izrazito pozitivno ocenjujejo, obstaja mo¾nost, da se v elektronski organizaciji napi¹e natisnjen raèun. Ni pa vsaka vstopnica vredna. Poleg tega imajo nekatere blagajne mo¾nost vzpostavitve povezave WiFi ali Bluetooth, kar pa ¹e vedno ni priporoèljivo, vendar nekateri uporabniki to ¾elijo.Nedvomno, kot pri uspehu vsake vrste izdelka, vèasih deluje in kdo je proizvajalec dane blagajne. Seveda, bolj vidni proizvajalci vsiljujejo nekoliko vi¹je vrednosti, ker vedo, da so uporabniki pripravljeni plaèati drago za provelikega podjetja. Vendar pa ni ¹ir¹a cena blagajne, ampak bolj zanimiva blagajna.

Katere fiskalne blagajne kupiti?Na splo¹no, èe bomo kupili mobilno davèno blagajno, moramo najprej razmisliti, kaj od nje prièakujemo. Èe na primer pogledamo blagajno el10 k10, razmislimo, ali ima vse funkcije, ki jih potrebujemo. Lahko se tudi izka¾e, da ima posamezna blagajna veliko dela, kot ga potrebujemo. V taki obliki je vredno razmisliti, ali bolje, da ne i¹èemo nekoliko cenej¹e blagajne, brez nepotrebnih funkcij.