Blagajna lodz

Prejem iz fiskalne blagajne novitus lupo je zelo aktualen material in za podjetnika tudi za stranko. Tisti, ki so popolni, so dol¾ni izdati tak¹na dokazila o prodaji, ki jih mora vsakokrat odstraniti.

Eron PlusEron Plus znebiti se morebitnih težav

Na ¾alost veèina od nas ne namenja veè pozornosti menicam, ki imajo v primerih lahko tragiène posledice. Kako dolgo naj vzamemo tak¹ne odtise iz blagajn in v kak¹ne mo¾nosti nam lahko pomagajo?

V primeru podjetnikov je zadeva precej preprosta. Kopije potrdil naj skrijejo za 5 let - v primeru pregleda iz davènega urada. Zakaj je ta dokument vedno stranka?Ta majhen list papirja ima v mnogih primerih velik pomen. Èe poznamo veljavnost blagajni¹kega raèuna in vemo, v kateri metodi pravilno shranimo tak¹en dokument, lahko veliko pridobimo. To nam sporoèajo trenutne oblike, v katerih naèrtujemo ogla¹evanje kupljenega izdelka ali ga dajemo nam in prejemamo denar. V tem primeru nas bo prodajalec prosil, da prika¾emo potrdilo o potrditvi transakcije. Katere roke moramo imeti, ko naj bi nas raèun re¹il pri gradnji prito¾b? Èe kupujemo ¾ivila, lahko prijavimo te¾ave, povezane z njimi, do 3 dni. Dlje èasa moramo hraniti te raèune, ki so dokument o nakupu oblaèil, obutve, pohi¹tva ali RTV opreme. Tukaj nam zakon daje 24 mesecev, da ugotovimo nepravilnosti in vlo¾imo prito¾bo. Torej, v trenutku, ko ne bomo prejeli raèuna, na¹a prito¾ba ne bo sprejeta. Veèja kot je prednost ogla¹evanja izdelka, bolj popolna izguba je povezana s pomanjkanjem dokumenta, ki bi potrdil tak¹no prodajo.

Spomnimo se, kak¹ne prejemke nam mora prodajalec dati med nakupovanjem. Spomnimo se veè o pravilni uporabi tak¹nih dokumentov. Lahko naredimo ovojnice, v katerih bomo sestavljali potrdila v èasovnem zaporedju, za to toèko pa lahko uporabimo posebno ¹katlo. Pomembno je, da je dokument, ki potrjuje transakcije, ki smo jih ustvarili, za¹èiten, dokler lahko postane podlaga za vlo¾itev prito¾be.