Blagajna

Pogosto je v dru¾bi priljubljeno dejstvo, da je to cilj od zgoraj navzdol, ki dru¾bi postavlja tak¹ne cilje. Pijaèa med njimi je izvajanje evidenc z uporabo blagajne. Ta doloèba velja za vsakega lastnika trgovine ali podjetja, ki svoje storitve daje tujcem in vzdr¾uje trgovino z deli, vendar so na tem seznamu eni elementi. Èe plaèilo namreè ne uporablja materialnega denarja kot finanènega ukrepa, lahko prièakujemo, da bomo opro¹èeni obveznosti registracije.

Prostero

Obstaja tudi veliko novih oblik, ki nam pomagajo doseèi malo veè svobode od zakonov okoli nas. Prva je kolièina prometa, ki ga opravlja na¹a pisarna. Èe podjetje ne prina¹a dovolj visokih dobièkov, se umakne iz registra. Vsaj v stalni skupini tudi predpisi ne delujejo. Podjetnikom nudi visoko podporo, vendar obstajajo nekateri trnki. Postopek preoblikovanja, èe davèni zavezanec zaslu¾i tak¹no izpustitev, je malce zapleten.Druge oblike, v katerih davèni zavezanec, ki je trgovina, ne uporablja, se evidence, ki uporabljajo blagajne, pojavljajo v zelo nenavadnih situacijah. Prvi na koncu je lahko zaèetek prodaje po tridesetem prvem decembru dva tisoè in ¹tirinajst. Seveda je to ¾e dolgo preteklost, zato razume vse nas. Zato je, kot je pomembno uganiti, izjemno majhen relief.Èe zaènemo prodajati pred novim letom prej¹njega leta, in v tem, da ¹e naprej prodajamo posameznikom, bo na nas vplivala posebna vrsta olaj¹ave. Dober izdelek bomo lahko kadarkoli prodali, ne da bi bili registrirani. Tak privilegij je kljub nekaterim prièakovanjem zagotovo zelo praktièen. Vodenje evidenc o prodaji je pomembno tudi za stranke, ki lahko na podlagi dokazila, ki je potrdilo iz fiskalnega tiskalnika & nbsp; poznet thermal xl & nbsp;