Blagajno kot

Prodajalci so zaskrbljeni in preverjajo blagajno. Vendar pa ne gre le za poljsko znanje in seveda za to, kar ¾elimo. Finanèna blagajna je stroj - elektronska naprava, ki vèasih ne uspe.

raèunPreden se navadimo na prodajo na blagajni, ne gre preveè èasa. Èeprav moramo priznati, da so naprave veliko dela za nas. Preberejo èrtne kode in nato natisnejo potrdilo ali raèun. No, samo ... potrdilo ali raèun? Stvar je bila preprosta in majhna, vendar ni konec. Lahko si zastavimo vpra¹anja, kaj je treba dati stranki potrdilo o prejemu, natisnjeno na blagajni, ali raèun sam. Strokovnjaki hitijo, da bodite pozorni - pravijo, da bi morali izdati potrdilo o prejemu, toda dati stranki raèun. Pomembno je, da se izda raèun za fizièno medicinsko sestro, ki ne vodi podjetja ali za kmeta pav¹alista, prodajalca ne razre¹i obveznosti obvezne registracije prodaje na blagajni. Konec koncev lahko stranka zahteva raèun - nato mu izroèi originalni raèun.

prejemuKaj je torej s potrdilom? No, fiskalni raèun se pove¾e z zadnjo kopijo raèuna, ki je vkljuèena v dokumentacijo davènega zavezanca. v sedanjem sistemu se bomo izognili dvojnemu plaèilu davka za dano prodajo. Potrdilo je prodajni simbol. Potrdilo, ki je natisnjeno na blagajni, se obièajno izda z izdajo raèuna. V mnogih primerih je to tudi osnova za ogla¹evanje izdelka, za katerega se zdi, da je napaèen ali nizek, in ne ustreza zahtevam stranke. Potrdilo je tudi posebno jamstvo. V nasprotju z videzom je ta segment papirja - izpis iz tesne blagajne izjemno pomemben dokument. Elzab fiskalni tiskalniki so v obdobju za tiskanje raèuna in raèuna.Pogosto prena¹amo raèun, ga nekje vrnemo. Samo na toèki, èe je potem kupil nekaj dobrega, je vredno razmisliti o prejemu tudi vedeti, kje je vzeto. Mnogim ¾enskam sem se smejal, ko so z eno maziljenje uvedli prejemke v denarnico. Toda videl sem tudi ljudi, ki so prejemali potrdilo o prejemu in so vodili, da je izdelek, ki so ga kupili v zadnjem poslu, star. Nekaterim je zato potrdilo simbol, ki so ga dali za tisto, kar ustvarjajo v vreèki, zato je v prihodnosti razlog, da zadnja poskrbi za izdelek.