Ciklonski separator prahu iz vedra

https://star-dt.eu/si/

Zbiralnik prahu je izdelan po principu zbiralnika prahu atex v filtriranju, konstrukciji vreèe, veri¾nem transporterju, dani za srednje in izjemno odpra¹evalne naprave z mo¾nostjo raz¹iritve v perspektivo.

Te¾je frakcije surovine so veèinoma loèene v ekspanzijski komori zbiralnika prahu. Odpra¹en material se preko veri¾nega transporterja transportira do mesta vrtilnega ventila, zaradi èesar se tlak sprosti zunaj filtra brez tlaka.

Med dnevnim delom se skozi glavni cevovod prena¹a pra¹ni zrak. Nato se izbere pra¹ni zrak za zbiralnik prahu. Na prehodu do filtra obstajajo povratni ventili, ki so enostavni med dobrim delom zbiralnika prahu. Zapiranje lopute poteka v èasu izklopa izpu¹nega ventilatorja.

Ko je zrak v vstopni komori zbiralnika prahu, se pribli¾uje raztezanju, zaradi èesar velike frakcije dose¾ejo dno lijaka. Material, zbran v lijaku za zbiranje prahu, se izbere s pomoèjo veri¾nega transporterja, da se material pobere. Rotacijski ventil se nahaja pod toèko zbiranja materiala in povzroèi, da se tema izprazni zunaj zbiralnika prahu brez pritiska. Frakcije, ki niso padle takoj na dno filtra, so usmerjene v filtrske objemke. Po preèkanju filtrskih vreèkov, èisti zrak gre v odvodni kanal iz zbiralnika prahu.

Na glavi vseh elementov je ventilator za regeneracijo, 1,1 kW ali, po izbiri, 2,2 kW, ki omogoèa èi¹èenje vreè, z ustvarjanjem toka zraka s smerjo povratnega toka skupaj z name¹èenim zaporedjem. Motor regenerativnega ventilatorja ima zavoro, ki prepreèuje premikanje ventilatorja pri ustavitvi, kar poveèa uèinkovitost èi¹èenja in zmanj¹a raven hrupa. Predvsem regenerativni ventilator se nahaja za delovanje 50 Hz, kar je sinonim za motor z moèjo 1,1 kW. Pomembno pa je poveèati uèinkovitost èistilnih ventilatorjev do 60 Hz, kar je mogoèe z dodatnimi motorji z moèjo 2,2 kW. Filtrske vreèke v zbiralniku prahu se oèistijo med njegovim polo¾ajem (on-line, ko in ko je izkljuèen.