Davena blagajna

Fiskalna blagajna mora biti vsak podjetnik, ki namerava prodati izdelke ali storitve v mislih fiziènih oseb, ki ne izvajajo gospodarske kampanje. Ni naèin, da bi ugotovili, ali je prodajalec plaènik DDV ali je sam odstranjen iz tak¹nih poravnav. Kak¹ne so obveznosti davène blagajne?

Èe bi imeli blagajno, bi morali najprej preveriti, ali je obvezna registracija prodaje na blagajni. V primeru majhne prodaje, ki se izvaja redko, je vèasih bolj¹i naèin za to, da se zapisi v statistiki prodaje ne dokumentirajo. Izjeme od potrebe po blagajni¹ki knjigi so bile prikazane v sklepu ministra za finance z dne 4/11/2014 o pomenu izvzetja iz namena vodenja evidenc z blagajnami.Poskrbimo za dejstvo, da smo ob nakupu prve blagajne upravièeni do vraèila do 90% njegove prednosti, vendar ne veè kot sedemsto zlotov. Dobra ugodnost, tudi za mo¹kega, ko bo tudi dobava, bo dobro konfigurirana blagajna, tj. Tista, ki ima popoln katalog blaga in storitev. Za èloveka je pomembna vrednost tega polo¾aja dejstvo, da bo prejel potrdilo, ki bo kot mo¾na osnova za vrnitev.

Naèelo dela na blagajni bo fiskalizacija blagajne. V kaj verjame? Obstaja sedanji in edini stalni postopek, ki pomeni stalno dodeljevanje davène ¹tevilke davkoplaèevalcem davènemu modulu. Seveda, lahko dobimo blagajno in ne dobimo fiskalne, in ta finanèni znesek bo mogoèe uporabiti za stvari samo v nefiskalnem slogu. Zelo pomembno je, da blagajno opravi izku¹en tehnik, v primeru napake pa bo koristno kupiti novo blagajno.

Za namene blagajne morate natisniti potrdilo o prejemu in ga dati stranki ob vsakem èasu, ko pripravi nakup in ga enkrat na dan natisne. Enkrat na mesec (prvi dan vsakega meseca je treba natisniti meseèno poroèilo. Prav tako morate poskrbeti za obvezen pregled. Izvajati ga je treba po 24 mesecih uporabe blagajne. Spomnimo se tudi dobrega shranjevanja potrdil in poroèil: zakonodajalec podjetnikom nalaga obveznost hranjenja kopij zvitkov in dnevnih poroèil za obdobje petih let, potrdila za dve leti (od konca davènega leta. Pomembno je vedeti, da mora trgovec po petih letih obvezno zamenjati modul blagajne.