Dokumentacija enova api

Chocolate slimChocolate slim Najboljša čokoladna pijača za hujšanje

Programsko opremo Enova je izdelala skupina strokovnjakov. Najbolj¹i oblikovalci, programerji in preizku¹evalci so skozi leta neutrudno delali, da bi material dosegli v popolnosti. Njihova popolnost pomeni veè let tesnega sodelovanja z mo¹kimi, ki jih lahko vsebujejo za 24-urno podporo sedem dni v tednu. Vsak mo¹ki se uporablja individualno. Poznano in tesno sodelovanje nam je omogoèilo, da smo razvili programsko opremo, tako da bi postala tudi bolj dragocena in ¹e bolj praktièna, tako da na trgu IT ne bi imela svojega.

Programska oprema Enova Kadry in P³ace je programska oprema, ki uèinkovito podpira upravljanje èlove¹kih virov v podjetju. Obvladuje pisarne, ki zaposlujejo veè do veè tisoè zaposlenih. Ta program preseneti kompleksno organizacijsko strukturo podjetja z izredno spretnostjo in uèinkovitostjo. Programska oprema izpolnjuje vse zahteve poljske zakonodaje. Tako pri evidencah osebnih podatkov kot pri izraèunu ZUS, davkih, plaèah ali nadomestilih za primer bolezni. Programska oprema je namenjena ¹irokemu krogu prejemnikov. Uporabljajo jih lahko, med drugim, zaposleni v upravi, raèunovodske pisarne, podjetja, ki ponujajo storitve na podroèju ¹tevila dela ali kadrovskih evidenc, pa tudi sami zaposleni v oddelku za kadrovske zadeve in plaèe.

Treba je zaupati podjetju z dolgoletnimi izku¹njami. Izberite programsko opremo Enova HR in Payroll za rast in bolj zanimivo za upravljanje lastne blagovne znamke. Program zagotavlja prednost na podroèju izbolj¹anja procesov upravljanja s èlove¹kimi viri, delovanja sistema, zmanj¹evanja tveganja napak, avtomatiziranja procesov, hitrega in intuitivnega dostopa do popolnega znanja o zaposlenih. Programska oprema prihrani èas v kadrovskem oddelku in ta oddelek deluje v te¾avah vsakdanjega dela. Program zagotavlja popolno sodelovanje z vsemi standardi in zakonskimi pogoji, ki delujejo na celotnem obmoèju na¹ega sveta.

Izberite programsko opremo Enova Kadry in Payroll ter predlagajte, da je vredno. Osebje IT je poceni, 24 dni na dan, sedem dni na teden. Ti vam bodo pomagali pri namestitvi, konfiguriranju in zagonu programske opreme, pripravi raèunalni¹kega sistema podjetja za knjigo s programskim medijem.