Eduko mikroskopi

Na vseh podroèjih ¾ivljenja oseba, ki se profesionalno zbudi, potrebuje veè izku¹ene opreme kot hobi. Mikroskop, ki je primeren za obièajnega domaèega uporabnika, lahko ¾ivi na napravi, ki uporablja optiko. Vendar pa znanstvenik, ki najde pripravke velikosti veè atomov, ne bo mogel obvladati opreme, ki jo pozna uèitelj biologije iz skupine.

Toda pri nakupu res profesionalne opreme obstaja veliko neprijetnosti. Najbolj¹i rezultati so dose¾eni z laboratorijskimi mikroskopi, ki za slikanje uporabljajo ¾arek elektronov (imenovanih elektroni. ®ivijo veliko prostora, poleg tega pa imajo velike kolièine. Poleg tega obstaja tudi vpra¹anje izbire dobre metode v napravi, ki jo uporabljamo. Lahko se odloèimo za elektronski mikroskop, ki omogoèa pripravo veè milijonov krat (trenutno najmoènej¹i mikroskop na svetu omogoèa znanstvenikom analizo posameznih atomov vodika. Tak mikroskop je zelo koristen, saj smo bli¾je, bolj lahko opi¹emo priprave, ki jih obi¹èemo. Vendar pa obstajajo in so na voljo naprave, ki ne uporabljajo elektronov za lastno nalogo. Tak¹na oprema uporablja na primer ultrazvoène valove. Tak¹ni mikroskopi se imenujejo akustièni. Obstajajo tudi fluorescentne, ki se uporabljajo pri preuèevanju organskih snovi. Zato izbira dobrega laboratorijskega mikroskopa ni slaba naloga in veliko je, da se lotimo toèke, preden naroèimo kos pohi¹tva v na¹ laboratorij. Ko tega ne storimo pred nakupom, se izka¾e, da smo naroèili napravo, ki je preveè dobra za lastne potrebe ali ki uporablja tehnologije, ki nam ne slu¾ijo. Dodajanje ne vsakega mikroskopa, kar je mo¾nost, je najugodnej¹a, vendar pa bomo pogledali, kaj potrebujemo, bolj bomo ponosni na opremo, ki smo jo kupili.