Eksplozijsko cono

Ker so na koncu Evropske unije veljali novi varnostni predpisi, je bilo odloèeno, da se doloèbe uskladijo. Uvedene so bile zahteve ATEX, ki se nana¹ajo na potencialno eksplozivne atmosfere in dodatke za dejavnosti v zadnjih obmoèjih. Namen teh sprememb je zmanj¹ati tveganje ali njegovo celotno odpravo, ki velja za uporabo izdelkov na obmoèjih, kjer je lahko ogro¾ena eksplozija, tj. EX cone.

Zahteve EX, zlasti direktiva, doloèajo zahteve, ki jih mora izpolnjevati doloèen izdelek, ki je doloèen za prikljuèitev v bli¾ini potencialno eksplozivnih atmosfer. Glavni cilj telesa je uskladiti postopke skladnosti naprav in za¹èitnih slogov v zadnjih conah, ki jim grozi eksplozija, in zagotoviti njihovo prosto pot v dr¾avo Evropske unije.To pravilo zajema vso elektrièno in neelektrièno opremo ter za¹èitne sisteme, ki bodo ¾rtvovani na potencialno eksplozivnih obmoèjih. Zahteve ATEX veljajo tudi za varnostne, leteèe in izbolj¹evalne naprave, ki se bodo uporabljale zunaj potencialno eksplozivnih atmosfer. Ne potrebujejo svojih funkcij, vendar bodo prispevale k varni uporabi orodij in za¹èitnih metod, ki se bodo tam uporabljale.Direktiva opredeljuje in metodo dokazovanja skladnosti proizvoda z zahtevami ATEX. Izdelki, ki dajejo te ¾elje, tj. Standarde, usklajene z direktivo, morajo izpolnjevati tudi njegove prve zahteve. Uporaba pogodb ni ustrezna potreba, ampak samo postopek skladnosti. Gre za skladnost z naèelom, ki ga ustvari oseba, ki deluje na podlagi obvestila, ki ga izda Evropska komisija. Lahko se pojavijo odstopanja, vendar pri uspehu tretjih kategorij elektriènih naprav in neelektriènih naprav kategorije 2 in 3.Èe se te izjeme zahtevajo, so podatki o skladnosti taki, da je treba v tem primeru proizvajalca te naprave izdati brez sodelovanja prigla¹enega organa. Vendar pa se poslu¹alca poslu¹a, proizvajalec bo v tej obliki viden za vstop v kvadrat svojega izdelka.Kar zadeva osnovne zahteve, gre za certificiranje elektriène in neelektriène opreme, samopotrditev, zahteve za delovna mesta in vpliv na ozemlju Evropske unije na obvezen naèin in s pomembnostjo.