Filtriranje in odstranjevanje prahu

Od hitrega razvoja industrij, povezanih z obdelavo materialov in preostale metode plastike, se proizvodni obrati spoprijemajo s prekomerno opra¹evanjem na delovnem mestu. Zapleti s sedanjo kombinacijo ne zajemajo samo ene varnosti na proizvodnem dnu, ker je znano, da je toliko industrijskih prahu vnetljivih, lahko pa tudi zlahka privede do eksplozije ali po¾ara.

Tudi izjemno pomembno vpra¹anje je zdravje delavcev, izpostavljenih ¹kodljivim uèinkom onesna¾enosti s pra¹kom. Kot ka¾ejo raziskave, delajo v preveè pra¹ni sobi, ki vodi do ¹tevilnih bolezni, zaèen¹i od te¾avnega dihalnega in pljuènega raka.Ker v umetnosti za zdravje in udobje zaposlenih ter dodatno skrbi za varnost v smislu dela, podjetja vlagajo v enake moènej¹e sisteme za ekstrakcijo prahu v industriji. Obstaja veliko podjetij na trgu s celovito namestitvijo sistemov za zbiranje prahu. Zaèeli smo posamezni programi, v katerih so prilagojene re¹itve, prilagojene potrebam doloèenega proizvodnega obrata.

Poleg ciklonskih separatorjev se sprejmejo tkaninski filtri. Tehnologije èi¹èenja zraka so odvisne od vrste prahu, s katerim se mora dano podjetje ukvarjati.Splo¹no je znano, da se med ostrenjem, bru¹enjem in poliranjem veliko resnega prahu. Drugi viri nastajanja prahu so procesi, ki spremljajo obdelavo lesa, biomase, stekla, keramike, apna, metalur¹ke in rudarske industrije. Ko veste, da je izpostavljenost posebno nevaren za zdravje mo¹kega in pogosto ljudje, ki hodijo v pra¹nih pogojih, trpijo zaradi sorodnih poklicnih bolezni. Od tega pogoja je treba uporabiti èim veè te¾av, da zmanj¹amo pra¹ljivost na podroèju dela.

Novi filtrirni sistemi so oblikovani tako, da zagotavljajo popolno ¹tevilènost in veliko varnostno prakso v trgovinah, kjer nastaja prekomerno onesna¾evanje s pra¹kom. Odstranjevanje prahu je predpogoj za nemoteno delovanje tak¹nega podjetja, zato ni vredno varèevanja pri filtrirnih sistemih in vlaganju v najbolj¹o namestitev. Na poljskem trgu obstajajo ¹tevilna podjetja, ki so specializirana za gradbeni¹tvo, ki temeljijo na drugi tehniki in re¹itvah. Od kompleksnih modularnih sistemov do neodvisnih hibridnih naprav.