Industrija nizozemska

Vsako izobra¾evalno delo uporablja znanstvene dose¾ke drugih dr¾av. Poljske izobra¾evalne ustanove imajo veliko pogodb in odnosov z raziskovalci in znanstveniki iz tujine. Tak¹na sporoèila bi morala biti prevedena v jezik izvajalca, navsezadnje pa ne more biti izvedena z uporabo pogovornega jezika. Predmet je pravni prevod, napisan v strokovnem pravnem jeziku, za katerega je znaèilna visoka stopnja formalizacije in natanènosti.

Pravni prevod je podan s strogo terminologijo, ki se nana¹a na vsebinsko vsebino dokumenta in pogoje sklenjenih pogodb. Zahvaljujoè temu pravno usposabljanje odpravlja vse netoènosti, ki bi v perspektivi lahko privedle do sporov med strankama.

Izobra¾evalne ustanove, kot so ¹ole, siroti¹nice ali resocializacijski domovi, so vse bolj vkljuèene v zadeve, povezane s kazenskimi ali skrbni¹kimi postopki v zvezi z otroki dr¾avljanov drugih dr¾av. V takih primerih je za vse sodne odloèbe, na primer na podlagi star¹evskih pravic ali pre¾ivninskih obveznosti, potreben pravni prevod.

Pravni prevod vsebuje pojasnjene koncepte, ki se uporabljajo v nekaterih civilnih ali kazenskih zadevah, na primer: mladoletnik - civilni koncept, oseba, mlaj¹a od 18 let, mladoletnik - kaznivo dejanje, oseba, mlaj¹a od 17 let, ali mladoletnik - zdru¾enje s kazensko odloèbo, storilec pod 21 let let. V vsakdanjem ¾ivljenju je mo¾no, da se sedanja preprièanja uporabljajo zamenljivo, pravni prevod pa je brez tak¹ne napake.

Pravni prevod je v celoti koristen za dokument, ne vsebuje mnenj in iger, ki so pogosto v vsakdanjem jeziku, ne vsebuje nepotrebnih informacij, ki niso v kontekstu izvora in zagotavljajo pomanjkanje kakr¹nih koli opustitev izvirnika.

Oseba, ki opravlja pravni prevod, mora biti strokovnjak na podroèju specializiranih znanosti, ki je gradivo prevajanja in visoko jezikovno v doloèenem jeziku.Da bi dobili dober pravni prevod, je vredno uporabiti strokovnjake z bogatimi izku¹njami.