Integrativna psihoterapija

V sodobni toèki bomo posku¹ali odgovoriti na vpra¹anje: kaj je psihoterapija?

Vsekakor vsi vemo, da je psihoterapija postopek delovanja, katerega namen je olaj¹ati du¹evno ali telesno trpljenje. Psihoterapija je tudi kompleksen proces, katerega naloga je pripraviti spremembo v pacientovem naèinu razmi¹ljanja in poleg tega vedenje, ki je verjetno odgovorno za dejstvo, da je pacient ¹e vedno tam. Psiholog je dobro znanje, ki mu bo v 100% zagotovilo razumevanje problema, s katerim se pacient spopada, in tudi po razumevanju bo bolnik lahko uporabil ustrezno tehniko zdravljenja.

Psihoterapija je dolg in naporen proces. Da bi se bolnik lahko spopadel s svojim problemom, ne potrebuje samo realistiènega pogleda, temveè mora opaziti tudi njegove slabosti, jezo, strahove in odpor do drugih ljudi. Zato psihoterapija ni samo pogovor s terapevtom, ki bolnika boli po hrbtu in pravi, da se bo vse konèalo. Psihoterapija je odlièen odnos, v katerem psihoterapevt bolje razume na¹e interese kot tudi vire njenega trpljenja.

Pogosto sli¹imo od novih ljudi, da psihoterapija v njih vzbuja strah. Tak èas ¹tudija povzroèa dejstvo, da zaposleni do danes ¹e vedno ne vedo veliko o psihoterapiji. In zato je znano, da èe ne vemo nekaj, je to v na¹ih glavah tesnoba.

Kako dolgo traja psihoterapija? V psihoterapiji ni strogo uvedenih postopkov, ki bi odloèali, koliko psihoterapije je ¾iveti. Vsak pacient, ki poroèa zdravniku, ima nov problem in kaj drugega zahteva drugaèen pristop. Tudi psihoterapevt med pomembnim sreèanjem je zelo te¾ko ugotoviti, koliko zdravljenja lahko vzamemo, vendar je to mogoèe opaziti s ¹tevilnimi te¾avami, s katerimi je pacient psihoterapevt.Zato je varno reèi, da psihoterapija raèuna na spreminjanje naèina razmi¹ljanja osebe, ki se zdravi, in ji zagotavlja tola¾bo v svojem du¹evnem stanju.