Kombiniranje in ei eenje predmetov z robovi

Magnetni filtri so popolnoma nova znanost za èi¹èenje tekoèin iz delov. Vendar pa so standardna re¹itev za olja in hladilne tekoèine. Magnetna filtracija je najbolj ekonomièna, uèinkovita in ekolo¹ka.

biostenix sensi oilBiostenix Sensi Oil protistrup do težav s sluhom

Magnetni filtri so namenjeni predvsem za za¹èito industrijskih instalacij centralnega ogrevanja in tople vode. Namenjeni so tudi za za¹èito hladilnih in ogrevalnih naprav, kakor tudi za vse vrste naprav, ki so podane v zadevnih obratih. Magnetni filtri najprej ¹èitijo pred onesna¾enjem s trdnimi delci. Magnetni filtri si prizadevajo predvsem prepreèiti po¹kodbe naprave in opreme v njej. Poleg tega imajo na koncu poveèanje uèinkovitosti vgrajenih magnetizerjev. In dajejo mo¾nost za zmanj¹anje stro¹kov delovanja ali vzdr¾evanja opreme in zmanj¹anje odpornosti vode ali pretoka tekoèine v napravi.Magnetni filter ima veliko prednosti in veliko aplikacij. S pomoèjo magnetnih filtrov se lahko sreèate na vodovodih (oskrba z vodo do instalacije, v zaprti gradnji, s pomoèjo naprav, ki so opremljene z uporabno vodo (npr. Pralni stroj, v napravah s prisilno cirkulacijo.Izbira pravega magnetnega filtra se mora osredotoèiti predvsem na procesne parametre. To je odloèilen dejavnik v naravi, vrsti procesne tekoèine, kolièini in vrednosti neèistoè ter poleg uèinkovitosti, ki jo ¾elimo, in prièakovani uèinkovitosti filtracije.Pri magnetni filtraciji ni uporabljenih materialov. Delovne elemente filtra je mogoèe oèistiti, nekateri magnetni filtri pa imajo nizek upor. Nekateri magnetni filtri imajo sposobnost zajemanja delcev, manj¹ih od 1 mikrona. Kontaminanti iz filtra so izbrani na polsuhi strani, zato je izguba tekoèine veliko ni¾ja. Vendar pa magnetna filtracija poveèuje stro¹ke nalo¾b. Prviè, stro¹ki magnetnega filtra so veliko veèji kot pri uspe¹nosti standardnih membranskih filtrov. Resnica je enaka pomanjkljivost magnetnih filtrov, ki se izjemno hitro odpravi zaradi znatnega zmanj¹anja obratovalnih stro¹kov.