Kovinski prah

Industrija je zelo raz¹irjena veja gospodarstva, katere naloge so odvisne od obdelave materiala, ki je pripravljen za prodajo. Za obdelavo tak¹nega materiala ga je treba izpostaviti vodenju, rezkanju, ¾aganju, varjenju, graviranju - in s seboj vzeti veliko razliènih stvari, ki raèunajo na obdelavo materiala na konène strani.

V pogodbi s tako uèinkovitim procesom preoblikovanja surovine se proizvede veliko proizvodnih odpadkov, usmeri v lastno posodo in reciklira. Poleg tega pa nastajajo manj¹i, manj ali veè suhega prahu, plinov ali kemiènih hlapov, ki se prej ne prena¹ajo v posodo, medtem ko se v sistemu s tokom prosto gibajo po prostoru - industrijski hali ali jeklarni.

Ukrepi za prepreèevanje tega onesna¾enja niso enostavni, medtem ko se moè tovarn zdaj nana¹a na, na primer, manj pra¹nih materialov ali strojev, v katerih se proces opra¹evanja zmanj¹a. Vendar pa problem ni vedno odpravljen, za popolno za¹èito pred prahom pa se razlikuje namestitev sistema za odstranjevanje prahu. Zbiralec prahu ali zbiralec industrijskega prahu je najbolje kupiti in prenesti prek podjetja, ki celovito izvaja sisteme filtriranja za pisarne. Tako lahko zagotovimo, da bo sistem izbran glede na potrebe na¹e pisarne in da boste izvedli vse standarde, ki so zahtevani v zadnji smeri. Poleg tega nam bodo strokovni delavci tak¹nega podjetja pomagali izbrati najbolj¹i zbiralnik prahu za dobro znano podjetje. Zato ni brez pomena, ker v odnosu od tistega, kar pi¹emo, iz katerega merila tudi na kak¹ni lestvici moramo uporabiti nekaj drugaènega tipa zbiralnika prahu. Dejstvo je, da ga ne doloèite neposredno, èe ne vnesete predmeta, in izbranemu zbiralcu prahu dajte usposobljene zaposlene. Tak¹en zbiralnik prahu nam bo pomagal za¹èititi zaposlene pred vdihavanjem nevarnega prahu in onesna¾iti njihove organizme v individualno raztopino, na primer z dotikom prahu z oèmi.