Metalurgija c lezijske tehnolo ke univerze

Trenutno je metalurgija tisti del, ki kroji ne le plastiène preoblikovalne procese in livarstvo, ampak se ustavi tudi pri prouèevanju struktur v makro razredu. Sedanja obveznost se obièajno izvaja na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je polje, ki se je pojavilo pred veè sto leti. Vendar so bili mikroskopi ¹ele pred kratkim, odvisno od drugaène metode, zaèeli metalurgijo. V sedanjih èasih so nenadomestljivi med knjigo z in¾enirskimi èleni. Metalografski mikroskopi so zelo zanimivi na omenjenem podroèju, ki med drugim obravnava iskanje kovinskih napak ali celo njihove preboje. Zato je to tehnika slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo opazovanje strukture pri atomskem stanju in svetlobnih mikroskopov, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, ki jih izvajamo z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj smo zaradi tega sposobni doloèiti nov tip mikrorazlomkov v izdelku ali njegovem izvoru. Fazni prispevek je mogoèe izraèunati na poseben naèin in natanèno doloèiti posamezne faze. Zahvaljujoè temu lahko doloèimo tudi ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter veliko pomembnej¹ih komponent s podroèja metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja novonastalega materiala gredo v resnièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo veliko neza¾elenih neuspehov.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko zaradi tega ¾e najdemo napake v materialu. Ampak ne pozabite, da ravnanje s to vrsto pohi¹tva je te¾ko. V sedanjem smislu bi morale raziskave na tem podroèju izvajati le kvalificirani ljudje.