Modna revija 2015 bonarka

V soboto je bila predstavljena najnovej¹a zbirka lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci pripravili za rastno sezono. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali veè znanih osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila izpopolnjena v najbolj¹i podrobnosti in polnost je potekala brez ovir. Ob zdravljenju smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Pri svojem delu so uporabljali samo naravne in obèutljive tkanine s trdnimi barvami, med katerimi so bile bomba¾, lan in svila. Na¹i novinarji so imeli rad zraène, barvite maksi suknje, narejene iz kvaèkanja. Spo¹tovali so jih tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za lahka oblaèila so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in zanimivimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za novo prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki naj bi ostala anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih tudi nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Prihodki iz zadnje dra¾be bodo prepu¹èeni najbli¾jemu domu za otroke. Poudariti je treba, da blagovna znamka z veseljem podpira razliène prijetne in funkcionalne akcije. Njegovi lastniki so veèkrat uporabljali druge materiale za prodajo in èe je bilo prodajno mesto celo obisk doloèene tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka dosegla toèke ¾e na zaèetku maja. Poleg tega je povedal, da ime razmi¹lja o odprtju raèunalni¹ke trgovine, v kateri ne bi bilo zbirk zlata razen stacionarnih hipermarketov.Njegova blagovna znamka je ena naj¹ir¹ih proizvajalcev oblaèil na svetu. Ima veliko tovarn ljudi v dr¾avi. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem veliko najbolj privlaènih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Ta blagovna znamka pi¹e zbirke v harmoniji s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so res zelo priljubljene, da se pripravljajo v dolgih èakalnih vrstah zgodaj zjutraj pred zaèetkom trgovine. Te zbirke potekajo isti dan.Blago te dru¾be ¾e vrsto let zapolnjuje veliko priznanje med uporabniki, tudi na obmoèju in v tujini. Pi¹e o njej, ne gre ven, da ne omenjamo ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in kaj i¹èejo, da so materiali najvi¹jega razreda.

https://bbs-xl.eu/si/

Oglejte si svojo trgovino: enkratno obleko za masa¾o