Modni oblikovalec new york

V soboto so pregledali najnovej¹o zbirko lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci pripravili za sezono. Med obèinstvom smo lahko preverili tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je ¾ivela v najbli¾ji podrobnosti in vse je potekalo brez ovir. V sistemu lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Pri njihovi izdelavi so bile uporabljene le zasebne in obèutljive tkanine z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi krili v popolnem kvaèkanju. Poleg tega so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzami z volanèki in vezenim bikinijem. Do nedavnega so oblikovalci ponudili ¾enske pletene kape z zdravimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je bila pripravljena dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene posebej za sve¾o slovesnost. Obleka je bila plaèana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih tudi nekaj oblaèil iz zadnje zbirke. Dohodek iz te prodaje bo opisan kot dru¾inski dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in dobre akcije. Njen lastnik se je veèkrat vrnil na na¹e dra¾be na na¹ih dra¾bah, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la na domove ¹ele na zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da ime razmi¹lja o vzpostavitvi raèunalni¹ke trgovine, v kateri bi bile uporabljene obratne zbirke namesto v stacionarnih naroèilih.Va¹e podjetje za oblaèila je eden od najpomembnej¹ih proizvajalcev oblaèil za ta namen. V veliki regiji ima nekaj tovarn. V njem je zaposlenih veè tisoè ljudi, predvsem pa najbolj¹i krojaèi, krojaèi in oblikovalci. Obèasno ta dru¾ba ponuja zbirke v harmoniji s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo cenjene, da so pred zaèetkom trgovine pripravljene na dolge èakalne vrste zgodaj zjutraj. Te zbirke potekajo isti dan.Rezultati sedanjega podjetja ¾e vrsto let u¾ivajo veliko popularnost med uporabniki, tudi v kotièku, ko in v tujini. Pi¹e o njej, ne prodaja, da ne omenjam ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in ki vkljuèujejo, da so rezultati najvi¹je kakovosti.

Oglejte si va¹o trgovino: Haccp oblaèila za enkratno uporabo