Oblikovanje roene age

Pomembna naloga fiskalnega tiskalnika elzab je zaznavanje informacij o komercialnem nakupu. Fiskalni tiskalnik za razliko od blagajne vedno deluje z zunanjim sistemom, kar pomeni, da ni samonosilno orodje. Ta zunanji sistem je lahko raèunalnik, na primer opremljen s programsko opremo, ki je namenjena temu podroèju.

Komunikacija se izvaja npr. Preko serijskega vmesnika RS232. Ta pristop ponuja veliko veè mo¾nosti za ocenjevanje in izvajanje poroèil kot redna blagajna. Druga prednost fiskalnih tiskalnikov je mo¾nost tiskanja zunaj rednih prejemkov in raèunov z DDV. Kombinacija tiskalnika in raèunalnika zagotavlja tudi veliko veèjo moè nad izdanimi dokumenti. Tiskalnik ima ¹e vedno barvni TFT zaslon. Za dokaze premera 4,3 palca. Verjetno je prikljuèen na ohi¹je ali zunanjost. Tak¹en monitor je podan prek namenskega kabla, obièajno dolg enega in pol metra. Na tak¹nem zaslonu lahko poleg osnovnega menija prika¾e tudi cene ponujenega blaga, obstajajo pa tudi ogla¹evalski posnetki, ki ogla¹ujejo znano blagovno znamko. Tiskalnik omogoèa prodajo blaga s podjetji z dalj¹o dol¾ino kot redna blagajna, logotip v grafiènem usnju pa lahko natisnemo v naslovu na¹ega podjetja, NIP raèunu stranke in èrtne kode pod potrdilom. Izpisi se lahko izpolnijo na papirju, ¹irina papirja pa se lahko zamenja glede na potrebe uporabnika. Nekateri fiskalni tiskalniki ponujajo snemanje elektronske kopije na kartici SD. Dostop do podatkov, shranjenih v sporazumu SD, je mogoèe doseèi iz stanja tiskalnika ali raèunalnika. Dostop do doloèenih podatkov, shranjenih na kartici SD iz raèunalnika, omogoèa ogled, poroèanje in kopiranje vseh mo¾nosti, ki jih ¾eli uporabnik. Na primer, mogoèe je natisniti poroèilo o èlankih, v katerih so bile spremenjene davène stopnje. Vsa ta oprema ni obièajna blagajna.