Obveznost registracije z blagajno

V skladu z Zakonom o DDV je obveznost imeti blagajno vsi podjetniki, ki opravljajo storitve ali opravljajo transakcije v mislih finanènih oseb in kmetov, ki se naselijo na pav¹alni platformi. Za namene leta 2016 lahko davkoplaèevalci pridobijo tudi nekatere davène ugodnosti, ne da bi morali pridobiti blagajne.

Ker ni namen imeti blagajno.Pijaèa iz predpisov, ki se nana¹ajo na leto 2016, je doloèba, da podjetniku, katerega letni promet v starem obraèunskem letu ne presega 20 tisoè PLN neto, ni treba registrirati prodaje z izdajanjem davènih prejemkov. V primeru podjetij, ki so prevzela prakso v obraèunskem letu, je treba omejiti 20 tisoè zlotov v razmerju s prvimi meseci energije v doloèenem letu.

Blagajna - kdaj se zaène registracija prodaje.V obdobju 2015–2016 so se pojavili novi podjetniki v programu podjetij, ki ¾elijo med drugim plaèati svoje prejemke avtomobilske delavnice, specialisti in zobozdravniki, frizerji in kozmetièni saloni, odvetniki ali gostinska podjetja, ki ne zagotavljajo pomoèi v letalih. Z izjemo gostinskih storitev morajo drugi podjetniki poravnati prodajo po blagajni v neposrednem sistemu, medtem ko lahko podjetja, za katera velja omejitev 20.000 PLN prometa, v dveh mesecih po prekoraèitvi tega posojila dobijo blagajno. Ta obveznost v letu 2016 velja tudi za podjetnike, ki prodajajo vozovnice za teèaje potnikov z mo¾nostjo njihovega odplaèevanja v drugi tehnologiji kot gotovina, in podjetniki, ki bi plaèevali na podlagi raèunov za storitve, opravljene posameznikom, èeprav niso izkazali dobro vsako leto. raèuni za najveè 20 prejemnikov.

Ne glede na obseg prometa je zakonodajalec izdelal tudi katalog izdelkov, katerih prodajo je treba dokumentirati s potrdilom iz blagajne. Med omenjenimi izdelki spadajo: prodaja tekoèega plina, stranski motorji in motorji, prikolice in polpriklopniki, foto kamere, izdelki iz plemenitih kovin, parfumi, alkoholne pijaèe in tobaèni izdelki.