Odvisnosti od kofeina

Odvisnost od pornografije je patolo¹ki vzrok (od meje spolne zlorabe in spletnega holizma, ki vkljuèuje globoko podrejenost dnevne rutine gledanju pornografskih materialov. Za odvisnike je gledanje pornografskega filma edino sredstvo za spolno zadovoljstvo, zato mu klasièni spolni odnos ni veè privlaèen. Ne dr¾i niè neprimernega, kadar se med masturbacijo uporablja pornografski film, ali kot element predigre, ki poveèuje navdu¹enje obeh partnerjev. Ne moremo narediti motenj, dokler ni predviden celoten urnik dneva za mo¾nost pridobivanja zadovoljstva s kroniènim opazovanjem pornografskih materialov. Oseba, ki je odvisna od pornografije, pogleda pornografijo tudi med delovnim èasom ali v èasu, ko mora pre¾ivljati razmi¹ljanje ali ustvarjati druge dol¾nosti. Zdravljenje dobi pravo terapevtsko re¹itev, ko odvisnik zaène izgubljati nadzor nad na¹im ¾ivljenjem in patolo¹ki pogon zaène diktirati strategijo vsakdanjega ¾ivljenja.

Èeprav gledanje pornografije pri otrocih lahko povzroèi opusto¹enje na njihovi psihi, pri odraslih (obièajno pogodbena narava obravnavanega gradiva obièajno ni tak¹na nevarnost. Vendar pa ob pridr¾ku, da zdaj ne obstaja zasvojenost s pornografijo, tj. Neomejeno odvisnostjo, ki zaène nadzorovati vse druge elemente ¾ivljenja doloèene institucije. Zanj je znaèilno pet stopenj odvisnosti od pornografije: odkrivanje, eksperimentiranje in iskanje, nevtralizacija, stopnjevanje in izvajanje. Zdravljenje skupine odvisnikov se zaène ¹ele po doseganju pete faze, ko (¹e vedno vznemirljivo pasivno gledanje pornografskega gradiva trenutno ne prina¹a zadovoljstva. Ko ¾e uporabljajo vse razpolo¾ljive erotiène mo¾nosti interneta, se odvisniki zaènejo iskati prilo¾nosti za uresnièitev osebnih misli, ki so lahko nevarne za njihove ljudi. Na ¾alost je pogosto le izku¹nja neprijetnih posledic zadevnega obna¹anja treznost odvisnika od seksualnega odvisnika od pornografije in mu zagotavlja motivacijo, ki je potrebna, da se obrne na seksologa.