Pomanjkanje prostora za eevlje

Vsi se prito¾ujemo nad kroniènim pomanjkanjem polo¾aja v omarah, na policah, na splo¹no v stavbi. Velika kolièina oblaèil, knjig, kozmetike in drugih gospodinjskih predmetov zavzema na¹ ¾ivljenjski prostor in se poèuti dragocene kvadratne metre. Seveda, da bi to prepreèili, lahko preprosto podarimo ali zavr¾emo nepotrebne predmete, na ¾alost pa odhod z njimi ni preprosta stvar s seznama.

Preprièani smo do izbranih, ¹koda je, da bi druge zavrgli, ker smo jim drago plaèali. S to storitvijo lahko pridejo pametni pakirni in za¹èitni sistemi. Pomembno je, da je shranjevanje va¹e, da bi dobili v vzdr¾evanje tudi ni trajalo veliko èasa.

Sistem se uporablja za skrivanje oblaèil po doloèenem obdobju. V tej poletni raztopini nosimo le oblaèila v omarah, pozimi pa samo pozimi. To bo prepreèilo praske na omarah, kot dokaz za smuèanje, nikjer ne najdemo volnenega spodnjega perila, vendar imamo pri roki veè kopalnih oblek.

Pakirne vreèke za vakuumsko pakiranje so zelo priroène. Naèelo delovanja tak¹nih vreè je zelo naravno. Vsaka vreèa ima posebno luknjo, skozi katero prinesemo sesalno cev na operacijo. Sesalnik po vklopu izsesa zrak iz vreèke in tako ustvari poseben vakuum v mediju. V tej mo¾nosti je vreèa znatno izgubila svoj volumen in kar je v njem, je manj prostora. Po odstranitvi zraka odstranite cev sesalnika in privijte odprtino vreèe s posebno matico. V zadnji mo¾nosti zavarovane obleke, pogosto debele, kot za dokazilo o jakni ali puloverjih, ki so odlo¾eni pod posteljo ali na visoki polici garderobe. Predpostavke v vakuumskih vreèah lahko mirno postavijo oder, ne da bi izgubili popolno pritrditev v omarice. Uporaba tak¹nih vreèk je ¹e posebej modna med iznajdljivimi gospodinjami.

Da, da, koliko imamo kakr¹enkoli pomen v domu, je odvisno od doloèene oblike in idej. Vse je mogoèe premagati, vse je v osredotoèanju in oblikovanju uèinkovitega akcijskega naèrta, domaèa nered pa nas ne more preseèi.