Poroeilo o izgubi obdelave navoja

Trenutno je zelo pogosta obdelava kovinskih materialov obdelava odpadkov. Omogoèa ustvarjanje ustreznih oblik in hrapavosti ter dodatno dimenzijo za doloèen kovinski material. Njen izredno privlaèen naèin je mletje.

ObdelavaVredno je vedeti, da obdelavo odlikuje strojna in erozijska obdelava. Za obdelavo lahko med drugim vkljuèimo cnc rezkanje. Prav ta dejavnost se trenutno pogosto proizvaja na kovinskih izdelkih, pri èemer se dodajo ¾elene dimenzije, oblika in hrapavost. Trenutno lahko med drugim podamo obodno rezkalno operacijo, na katero lahko vkljuèimo vrsto obdelave, imenovano protitoèno delovanje in soèasno delovanje. Obrat protitoka raèuna na dejstvo, da se rezalni rob orodja premakne v nasprotni smeri od podajanja materiala. S spremembo soèasno delovanje raèuna na zadnje, da je rezalni rob na¹ega orodja zainteresiran za dobro premikanje s podajanjem obdelovanca. Treba je vedeti, da glede na stanje na¹ega materiala in poleg njegove debeline moramo izbrati ustrezne parametre operacije. To je ¹e posebej pomembno, ker so kovinski materiali danes kljuèni sestavni del ¹tevilnih naprav in strojev ter poleg gradnje. Danes so najveèja skupina in¾enirskih materialov.

Ob upo¹tevanju uèinkovitosti katerega koli predmeta ali polizdelka je vredno razmisliti o njegovi uporabi. V tem projektu je potrebno skrbno izbrati parametre obdelave in doloèiti, kak¹no obliko ¾elimo dati na¹em polizdelku in kak¹no hrapavost moramo oznaèiti.