Posode za ekstrakcijo prahu

Direktiva ATEX je na koncu namenjena zagotavljanju prostega pretoka izdelkov, ki jih vsebujejo doloèbe tega besedila na trgu Evropske unije. Poleg tega je cilj zmanj¹ati in ustrezno odpraviti tveganje uporabe orodij ali obrambnih metod v skupinah, ki jim grozi eksplozija, ki so la¾je ali pa sistemi niso prilagojeni zadnjemu.

Direktiva doloèa bistvene zahteve za atex v okviru varnosti in varovanja zdravja v eksplozivnih prostorih. Ti odèitki se nana¹ajo predvsem na potencialne vire ljudi, ki lahko v¾igajo orodja v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Hkrati se vzamejo za¹èitni organizmi, ki se med eksplozijo samodejno razvijejo. Naloga teh za¹èitnih sistemov je predvsem, da ustavijo eksplozijo v najkraj¹em mo¾nem èasu ali omejijo produkte njegovega ponavljanja. Zahteve Atex so hkrati potrebne za varnostni aparat. Aparat prevzame naèrt varne uporabe naprav in lastnih za¹èitnih sistemov, ki se pridobivajo na obmoèjih, ki jih ta eksplozija ogro¾a. Atex zahteve hkrati poskrbijo za dele in komponente, ki ne morejo opravljati neodvisnih funkcij. Vendar pa so pomembne predvsem zato, ker so varnost obeh naprav, ko so tudi obrambni slogi.V celotni Evropski uniji lahko kupite samo tiste izdelke, ki so obkro¾eni z zahtevami nove direktive o re¹itvah in ki predvsem zadovoljujejo te potrebe.Doloèbe direktive ATEX veljajo samo za nove izdelke, ki so prvotno kupljeni. Gre tudi za tiste, ki se gojijo v Evropski uniji, kdaj in kdaj se uva¾ajo v Evropsko skupino.Direktiva ATEX vkljuèuje:- novi izdelki, napisani v EU, \ t- „novi izdelki“, \ t- novih ali rabljenih proizvodov, uvo¾enih iz dr¾av zunaj Evropske unije, \ t- modni izdelki, ki so prav tako "novi", oznaèeni s strani osebe, ki ni njihov primarni proizvajalec.