Prah z fibrotieno aktivnostjo

V pisarni, kjer nastajajo prah, tekoèine, plini ali celo vnetljivi hlapi, medtem ko ni doloèenih obmoèij, ki bi lahko bila eksplozivna, je treba nemudoma pripraviti celovit dokument, imenovan ocena tveganja eksplozije.Upo¹tevati je treba, da je delodajalec dol¾an doloèiti eksplozijsko ogro¾ena obmoèja.

Poleg tega naèelo § 37. 1. Uredba ministra za notranje zadeve in Sveta z dne 7. junija 2010 v zgodovini po¾arne za¹èite stavb, drugih gradbenih objektov in obmoèij (Dz.U.10.109.719, tudi v stavbah, kot tudi sami na sosednja obmoèja, kjer se vnetljivi materiali proizvajajo, skladi¹èijo, ali kjer je mogoèe upo¹tevati me¹anice, ki bi lahko povzroèile eksplozijo, se pripravi ocena tveganja eksplozije.V tej oceni je treba izpostaviti prostore, ki so potencialno eksplozivni. V prostorih in zunanjih prostorih je treba doloèiti ustrezna obmoèja eksplozije. Pripraviti je treba grafièno dokumentacijo z razvrstitvijo in dejavniki, ki lahko povzroèijo eksplozijo.

Ocena nevarnosti eksplozije je treba doloèiti v skladu z veljavnimi evropskimi standardi, med katerimi je treba omeniti, med drugim:• PN-EN 1127-1: 2011 »Eksplozivne atmosfere. Prepreèevanje eksplozije in za¹èita pred eksplozijami.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplozivne atmosfere - Klasifikacija prostora - Plinsko eksplozivno okolje.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplozivne atmosfere.Klasifikacija prostora. Atmosfere, ki vsebujejo vnetljiv prah,• Tehnièni standard ST-IIG-0401: 2010 "Plinska omre¾ja. Analiza in dajanje eksplozivnih con.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplozivne atmosfere - Projektiranje, izbira in monta¾a elektriènih instalacij"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplozivne atmosfere - Lastnosti materialov glede razvr¹èanja alkoholov in hlapov - Eksperimentalne metode in tabelarne mo¾nosti"• PN-EN 50272-3: 2007 "Zahteve za pritrditev in vgradnjo sekundarnih baterij..