Prevod 9 kaznivih dejanj

®e obstaja stali¹èe, da èe je naèrtovan prevod uspe¹en, ga mora pripraviti zaprise¾eni prevajalec. Toda zaprise¾eni tolmaè, tako kot vsi drugi, bo zagotovo dama, ki bo sposobna za nekaj sposobnih in bolj ali manj primernih za ustvarjanje va¹ega poklica. Na splo¹no je za pridobitev naziva zaprise¾enega prevajalca potrebno opraviti dr¾avni preizkus, ki bo za nas veljal ustrezne zakone. Teoretièno bi torej morali zaprise¾enega prevajalca misliti in spretnosti moènej¹e od standardnega prevajalca. Posledica sedanjega ne bo le (v zakonu moè veliko prevedenega besedila, temveè tudi vi¹je vrednosti slu¾be. Ljudje, ki potrebujejo prevod, vendar nimajo dodatnih sredstev, bi morali o tem razmisliti ali pa jim bo zagotovo potreben prevod zaprise¾enega prevajalca. Najprej je treba ugotoviti, da ima zaprise¾eni prevod torej tiskani kontekst, vsaka stran vsebuje peèat prevajalca in priznanje, da ima vsak nadzornik dobro vsebino z izvirnikom. Obstaja zadnja in nujna vrsta prevoda, kadar so vnosi v prevod uradni dokumenti, kot so diplome, potrdila ali raèuni.Seveda je mo¾no, da besedilo, ki ni uradno gradivo, prevede zaprise¾eni prevajalec, kot dokaz, da ga je treba nositi kot primer. Zgornji opis ka¾e, da je zaprise¾en prevod nekak¹en dokument s posebno te¾o, zato, èe ni zadnja, ki jo potrebujemo, ne bi smeli naroèiti prevajalca za nepomembno besedilo. Poleg tega je zapleten prevod pomemben dokument, ki lahko vsebuje napake. ©ele ko ve¹, je prevajalec prisegel na èloveka in napaka je èlove¹ka zadeva. Seveda bo zaprise¾eni tolmaè, ki ima veliko delovno etiko, zavrnil prevajanje besedila, ki ga ne razume, to je, ni trajno ali ne ve. V tem primeru je vpra¹anje oèitno - i¹èemo drugega zaprise¾enega prevajalca. Vendar, da bi se izognili napaki, je edini stil sprejemanje storitev iz pisarn ali prevodov, ki naèrtujejo drugaèen seznam zadovoljnih strank.