Prevoznih sredstev v preteklosti in danes

Cesta na vozilu je tipièno prevozno sredstvo, ki po vsem potrebuje veliko te¾av in kuri veliko kalorij, zato je zdrava prehrana s kolesi koristna. Prav tako je dober naèin za ljudi, ki ¾elijo izgubiti nekaj dodatnih kilogramov. Ljudje, ki ¾elijo imeti kolo samo kot naèin prevoza ali hobi, bi morali posebno pozornost posvetiti meniju, tako da jih kolesarski izleti ne izèrpajo preveè. Spodaj je nekaj nasvetov, ki naj bi vodili ljudi, ki potujejo na dolge razdalje na kolesu. Tukaj je kolesarska prehrana za ljubitelje kolesarjenja:

Zajtrk.Ni smiselno reèi, da je zajtrk najpomembnej¹i obrok èez dan. Preveè se ukvarja z nalogo, da nam ostane poslovno ¾ivljenje do konca dneva, preostali obroki pa dopolnjujejo to energijo. Idealna re¹itev bo med drugim müsli s sadjem in rozinami ali juha s rezanci (al dente.Prigrizek.Prilagajanje kolesu, je res dobro pomisliti na dober prigrizek, ki nam bo dal vrednost in nas naredil laène. Prvi element bi morali biti preprosti ogljikovi hidrati, zato pohvalijo u¾ivanje zrelih banan ali sendvièev z marmelado in medom. Ko gre za zelenjavo, bo odlièna re¹itev tudi paradi¾nik in rdeèa paprika.Veèerja.Po te¾ki vo¾nji lahko obèutimo moèno lakoto. Res je, da ¾ivljenja ne smemo pretiravati takoj po telesni vadbi. Takoj po prihodu iz kolesarskega izleta potrebujete samo pomaranèni sok ali ¾itno palico (kot dokaz Corne. Sreèamo se na veliko veèerjo kasneje, ko poèivamo po vadbi.Hidracijo.Ljudje ne smejo pozabiti na optimalno hidracijo telesa. Najpomembnej¹a stvar je piti pravo kolièino tekoèine, preden greste na kolo. Najbolj¹a re¹itev bo nedvomno voda, lahko ustrezni energijski napitki za ¹portnike. Hkrati pa se moramo zavedati, da si èlovek vsak dan ¾eli pribli¾no 2 litra vode (v razmerju seveda s spolom in telesno te¾o, uèinki morebitne dehidracije, zlasti v fiziènih pogojih, takoj zmanj¹ajo na¹o uspe¹nost, poèutimo se miren in brez energije.

Kolesarska prehrana z vplivi, ki sem jih uvedla, oèitno ni nadomestilo za obièajne obroke, ravno nasprotno. Vendar se ne smejo prena¹ati! In za ¾enske, ki jih zanima izbira najbolj¹e kolesarske prehrane, priporoèamo sreèanje z dietetikom, ki nam bo izbral vrsto obrokov tako, da bo stara najbolj primerna za nas, ne za obièajno osebo.