Prezraeevanje prostorov

Nepravilna vgradnja odstranjevanja prahu in centralnega sesanja povzroèa resno nevarnost eksplozije, zato mora biti vsaka instalacija izpolnjena skupaj z veljavnimi standardi, uvedenimi v direktivi ATEX, tako imenovani & nbsp;

Identifikacija in ocena tveganja eksplozijeDa bi od zaèetka izbrali uèinkovite metode za za¹èito naprave, moramo prepoznati in ¹e vedno prepoznati njene najbolj obèutljive toèke. V tem projektu izvajamo ti tveganja eksplozivnosti v obdobju izvajanja. To dejstvo predstavlja sklop vseh priporoèil za urad, ki premika projekt. Po izvedbi bo za program pripravljen dokonèni dokument o oceni tveganja eksplozije ali eksplozijski za¹èiti.

Zmanj¹anje tveganja eksplozijeV smeri zmanj¹evanja nevarnosti eksplozije se v naèrtovanih instalacijah uporabljajo re¹itve, kot so antistatièni ali prevodni vlo¾ki za filtriranje, elektrièna in neelektrièna oprema z ATEX certifikatom, vgrajena nadzorno-merilna oprema in ozemljitev.

Zmanj¹anje uèinkov eksplozijePo naravi dela ni mogoèe odpraviti tveganja eksplozije na enem koncu. Zato se v skladu z zahtevami obeh direktiv ATEX uporablja za¹èita pred eksplozijami v & nbsp; instalacijah.

Dostava odstranjevanja prahu in centralnega sesanja se opravi v ekipi na kljuè. Poziva strokovnjake, da prevzamejo polno odgovornost za celovito izvedbo vsakega stanja nalo¾be - od zasnove, proizvodnje vseh komponent sistema do monta¾e in zagona na novo name¹èene naprave.

Shranjevanje z optimizacijoPoseben poudarek je bil namenjen optimizaciji filtrirnih naprav v smislu energetske uèinkovitosti in uèinkovitosti odstranjevanja prahu. Ti pojavi prina¹ajo ¾eleni finanèni uèinek in predvsem pomagajo varovati naravno okolje na¹ega sveta.

Uèinkovita in zelo uèinkovitaFiltracijski material je najveèji element uèinkovitega in tudi najbolj naravnega elementa sistema za zbiranje prahu in centralnega sesanja. Pravilno izbran, zagotavlja visoko èistost prahu, ne da bi moral skrbeti za delovne pogoje. Zato so ga in¾enirji izbrali za doloèeno investicijo nekaj èasa.