Proizvajalec oblaeil famex

Prej¹njo soboto je potekala predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so raje preverili, kaj so oblikovalci pripravili za sezono. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali veè znanih osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena razstava je bila v najmanj¹i podrobnosti in vse se je konèalo brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihovo delo je bilo v celoti izdelano iz domaèih in zraènih tkanin z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹e novinarje je pritegnila zraèna, barvita maksi krila iz kvaèkanja. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ljudi, med drugim, pletene klobuke z dolgimi kro¾i¹èi, okra¹ene s èipko in originalnimi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za sve¾o prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Prihodki iz zadnje dra¾be bodo prejeli v bli¾nji otro¹ki dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène okusne in uèinkovite ukrepe. Njeni lastniki so ¾e veèkrat prodajali svoja dela, nato pa je bila prodajna toèka celo obisk nekaterih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pred trgovinami hitro pri¹la do trgovin. Poleg tega je napovedal, da blagovna znamka naèrtuje vzpostavitev raèunalni¹ke trgovine, v kateri bodo vidne zbirke, razen v stacionarnih trgovinah.Poljska oblaèilna znamka obstaja sama med najmoènej¹imi proizvajalci oblaèil v regiji. V celotni dr¾avi je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v ospredju ¹tevilnih vrhunskih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Kaj vsakokrat ta ustanova opravlja zbirke v zdru¾enju z odliènimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke naredijo tako raznolike uspehe, da se tako pred odprtjem trgovine, tisti, ki so ¾e pripravljeni namestiti v dolgo èakalno vrsto zjutraj. Te zbirke pridejo na ta dan.Rezultate te institucije iz veè let cenijo prejemniki, tako v dr¾avi kot tudi v tujini. Ko pi¹em o njej, ni prav, da ne omenjam ¹tevilnih zadovoljstev, ki jih je prejela, in ki vkljuèujejo, da so rezultati najvi¹ja cena.

Oglejte si trgovino: Enkratna cena oblaèila