Psiholog in blagajna 2015

Mikroskopi omogoèajo pogled v mikrosvet, so naprave, ki so zasnovane v predmetu opazovanja zelo majhnih predmetov, katerih subtilni elementi so na splo¹no nevidni èlove¹kemu oèesu. Mikroskop je sestavljen z dvema sklopoma za fokusiranje, ki sta podana na zadnji strani cevi, imenovani cev. Niz leè, ki so namenjene toèki, se imenuje leèa. Druga serija leè se imenuje okular in omogoèa opazovanje. V notranjosti cevi, zahvaljujoè leèi, se v notranjosti ustvari resnièna, poveèana in obrnjena slika, ki jo opazovalec zaznava zahvaljujoè okularju. Zaradi so¾itja obeh sklopov leè je pregledana slika oèitna, raz¹irjena in preprosta. Metalografski mikroskopi so vrsta mikroskopov, ki so vpra¹ljivi na neprozornih vzorcih. Za metalografske mikroskope so znaèilni svetlobni mikroskopi in elektronski mikroskopi.

https://ecuproduct.com/si/varikosette-ucinkovita-resitev-za-krcne-zile-in-njihove-simptome/

Kaj lahko vidimo s metalografskim mikroskopom?Mikroskopski preskusi s pomoèjo metalografskih mikroskopov raèunajo na sprejem vzorca iz danega izdelka, nato pa poliranje in poliranje doloèene povr¹ine, tj. metalografski vzorec, ki bo po mikroskopskem opazovanju podvr¾en mikroskopskim opazovanjem. Razkritje strukture posamezne kovine in ¹e veè njenih zlitin in okvar, ki so nevidne s prostim oèesom, je pomemben cilj metalografskih ¹tudij na svetlobni mikroskopiji. Omogoèajo identifikacijo diferenciacije strukturnih komponent in pogled na njihovo morfologijo, kolièino, dimenzije in porazdelitev. Metalografski mikroskopi bodo kupovali kovinske opazke in preboje za opazovanje. Zahvaljujoè natanèni izvedbi leè, metalografski mikroskop odkrije mikropodobe, omogoèi izraèun dele¾a faz in opazovanj vkljuèkov in razliènih delov materialov.