Raeunovodski urad

Raèunovodski urad kot gospodarski subjekt nudi pomoè v okviru raèunovodstva, vodenja kadrovske dokumentacije in dokumentacije o plaèah. Te pripomoèke gradi drugim gospodarskim subjektom in podjetju ter fiziènim osebam.S podpisom pogodbe se izvajalec, to je raèunovodski urad, obvezuje, da bo opravljal naloge, povezane z izpolnjevanjem davènega prava, dobrega dela in pravic, povezanih s socialnim zavarovanjem.

Optima Biuro Rachunkowe je bila oblikovana za poenostavitev dela raèunovodskih pisarn, ki izvajajo serijske operacije na drugaèen naèin. Modul Optima je povezan z raèunovodskim uradom in vsa sporoèila se lahko redno spreminjajo in sinhronizirajo. Tako lahko raèunovodja dela brez dodatne prijave.Glede na moè in slog podjetja lahko uporabite razliène module, ki imajo program Optima Accountants.Seveda, na primer, modul Tax Book omogoèa neposredne raèunovodske storitve za podjetja. Bo kupil za poravnavo z davènim uradom, v skladu z najnovej¹imi predpisi. Drug modul trgovalne knjige vam omogoèa vodenje knjig skupaj z zadnjim Zakonom o raèunovodstvu. Postopki knji¾enja so avtomatizirani v skupnih vrednostih. Ta modul zabele¾i davek na dodano vrednost. Omogoèa tudi po¹iljanje informacij v elektronski obliki.Drugi element osnovnih sredstev omogoèa raèunovodskim pisarnam, da vodijo evidenco osnovnih sredstev za kupca, pa tudi pravne in notranje vrednosti. Omogoèa in uporablja amortizacijo. Prav tako samodejno knji¾i stro¹ke amortizacije in bele¾i zgodovino osnovnega sredstva.Modul HR in plaèilni seznam izraèuna in natisne davène napovedi, izraèuna ZUS prispevke. Raèunovodskim pisarnam omogoèa vodenje celotne kadrovske in plaèilne dokumentacije. Sodeluje s programom P³atnik. Popravi plaèilno listo in po¹lje informacije davènemu uradu. Vse to se dogaja skupaj z najnovej¹imi predpisi, ki se stalno posodabljajo.Program Optima je najpogosteje izbrana programska oprema raèunovodskih pisarn in davènih svetovalcev. Uporaben je v velikih razredih in oblikah storitev, ki so na voljo prek interneta.