Razvrstitev onesna evanja zraka v evropi

https://re-aon24.eu/si/

Razvoj industrijske predelovalne tehnologije za vse vrste izdelkov je ustvaril izjemno velik problem, ki je nezdravo in znatno ¹kodljivo opra¹evanje. Re¹itev te vloge je nepogre¹ljivo za vsako podjetje, ki je zaradi naèina dela izpostavljeno pra¹nemu onesna¾enju.

©kodljivost tega onesna¾enja ima ne samo zelo nevaren vpliv na zdravje delavcev, temveè tudi ¾enske, ki so izpostavljene njegovemu delovanju, vendar bolj v uspehu prahu, ki prihaja iz obdelave lesa ali biomase, lahko povzroèi eksplozijo ali po¾ar. Nenazadnje je predpogoj za zagotavljanje najpomembnej¹e varnosti pridelave filtriranje prahu na najèistej¹i naèin.Trenutno se v industriji proizvajajo bolj uèinkoviti sistemi za ekstrakcijo prahu (& nbsp; sistemi za odstranjevanje prahu, ki ne samo oèistijo zrak, temveè tudi zahvaljujoè inovativnim re¹itvam, ki varèujejo z energijo in so primerne za naravno okolje. Posvetovanje o vpra¹anju industrijskega opra¹evanja in koliko razliènih vrst industrije vkljuèuje - mo¾no je individualno prilagoditi filtrirno instalacijo povpra¹evanju.Najpogostej¹i so sistemi za èi¹èenje, ki temeljijo na ciklonih - v tem ukrepu jih lahko hranimo s ciklonskimi baterijami. Cikloni, ki temeljijo na naèelu centrifugalne sile, so splo¹no priznani kot dobri, poleg tega pa ustvarjajo majhne dimenzije in ustvarjajo nizke investicijske stro¹ke. Drugi pristop so filtrirni zbiralniki prahu - tkanina, v kateri se uporabljajo razliène metode tkanine, papirja ali filca. Kljub visoki uèinkovitosti imajo tkaninski filtri kljuèno pomanjkljivost - velike nalo¾bene stro¹ke.

Filtrirni sistemi so lahko zasnovani za vrednost modula - zgraditev v celoto vseh komponent ali hibrid, sestavljen iz neodvisno delujoèih elementov. Stro¹ki gradnje Dedust ne zahtevajo le uporabljene tehnologije, ampak tudi povr¹ino, ki jo je treba oèistiti. Industrijska predelava, pri kateri takih postopkov, kot so mletje, drobljenje, sejanje, me¹anje ali ekstrakcija surovin, ni mogoèe izvesti brez obstoja kompleksnih filtracijskih sistemov.