Redno usposabljanje zaposlenih na podroeju varnosti in zdravja pri delu

Zdrav naèin bivanja je edinstven od najbolj popolnih trendov zadnjih let. ©e posebej pomembna je v dolgih mestih, kjer je enostavno videti ljudi, ki se ukvarjajo s ¹portom ali nordijsko hojo celo na ploènikih najbolj naseljenih okro¾ij. Spra¹ujemo se o lastnem zdravju z nadzorovanjem na¹e prehrane in z redno telesno vadbo, vendar veliko ljudi pozablja… skrbeti za svoja èustva. Kako umiriti ¾ivce in prepreèiti veliko velikih te¾av glede strahu in telesa?

©port je pijaèa re¹itev. Redne vaje so razbremenilne stresa. Spodbujajo izloèanje endorfinov, zaradi èesar izbolj¹ajo razpolo¾enje. Èe pa je navdih za ustrezen stil bivanja dru¾beni pritisk ali prièakovanja glede njegovega videza, je te¾ko priti v te¾ave. Podobno, ko lahko pretiravate z nikomer, vkljuèno s skrbjo za svoje zdravje. Kaj je verjetno treba razkriti? Podcenjeno samospo¹tovanje, ortoraksija, anoreksija. Teme o ¾ivènem mestu se lahko pojavijo iz mnogih novih razlogov, zato jih ni vredno posku¹ati diagnosticirati. Èe se samo poèutimo preobremenjeni ali preveè obremenjeni, vam bo pomagal psiholog specialist. Kaj je treba upo¹tevati pri iskanju zdravnika? Ali se je treba bati prvih zasedanj?

Pravzaprav je vredno obiskati psihologa v neposrednem stanovanju vsaj enkrat. Tak pogovor lahko olaj¹a, tudi èe nimamo veèjih te¾av. Prav tako je dober naèin za bolj¹e razumevanje sebe. Prebivalci veèjih mest se lahko poèutijo privilegirane, ker je enostavno najti osebo, ki je primerna za druge potrebe. Tako je pomembno, da se dobro poèutimo z na¹im psihologom, zato je vredno porabiti malo èasa za iskanje pravega zdravnika. Psiholog nam bo dejansko pomagal re¹evati probleme. Terapije imajo lahko razliène oblike, odvisno od individualnih potreb. Vendar se vedno zana¹ajo na resniène pogovore. Psiholog se lahko dobro predstavi pri re¹evanju konfliktov, problemih s èustvi ali samospo¹tovanju.Èe skrbimo za doloèeno zdravje, je vredno skrbeti zase na ¹tevilnih straneh. Enostaven trik je prepoznati èas zase in si dovoliti, da se popolnoma sprostite.