Storitve blagajne

Rezervna finanèna gotovina ni potrebna, v predpisih ni podatkov o tem, ali jo je treba imeti. Torej, zakaj bi porabili denar za dodatno gotovino tudi za tisto, kar bo koristno?Predvsem pa je rezervna blagajna enaka kot vse nove, zato lahko z njo vzamete fiskalno pomoè. To odpravlja dodatne stro¹ke.

Kot veste, nadomestilo za tak¹en nakup pokriva do 90% njegove vrednosti. Èe ga ne plaèamo dobro, je vredno imeti eno varnost. Poleg ugodnosti, kot so davèna olaj¹ava, se oblikujejo odgovornosti in obveznosti. Ker je tudi rezervna blagajna enaka kot prva, jo je treba prijaviti tudi davènemu uradu, v katerem je tako doloèen postopek dodelitve registrske ¹tevilke. Zavedati se je treba, da mora davèni zavezanec v èasu neuspeha osnovne blagajne zagotoviti, da je davèni zavezanec identièen s potrebo po ustavitvi prodaje, dokler se ne odpravi napaka. Pri rezervnem finanènem skladu taka potreba nima, saj lahko v èasu odpovedi glavnega finanènega sklada uporabimo ¹e enega dodatnega in ga opravimo popolnoma enako. To zmanj¹uje tveganje nepotrebne prekinitve prodaje. Nato je dodatna varnost. To je ¹e posebej koristno za ljudi, ki opravljajo veliko komercialno vlogo. Neuspeh pri tak¹ni industriji lahko povzroèi velike finanène izgube. Nekaj ur neuspeha pomeni enako veliko denar za prodajalne, do katerih vsak dan pride na stotine ljudi. V tak¹nih primerih je vredno zavarovati. Na ¾alost je toliko potrebnega za mobilno delo ali kako vlada majhna trgovina, v kateri ni veliko transakcij, ker prekinitev energije za nekaj ur v trgovini, v kateri promet in seveda niso veliki, ne bo bistveno vplivala na izgubo prihodka. Treba je razmisliti, ali boste v tem uspehu izgubili èas za zagon in prodajo nove naprave.