Stroji za papirno industrijo

Visoka in ¹ibka industrija potrebuje stroje za stvari. Stroji so lahko bogati, vendar morajo uporabljati eno skupno stvar. Imeti morajo dokument in ga mora odobriti urad za tehnièni pregled. Ti dve ¾elji sta nujno potrebni.Kaj storiti, èe se strojna potrditev ni pojavila, ko smo jo kupili, primer od zaèetka strojne starosti (nastal je v letih, ko ni bilo tak¹nih zahtev, ali pa nam prodajalec ni dal dobrega certifikata?

https://movement-system.eu/si/

Èe nimamo potrdila, ga lahko dajemo stroju. V trenutnem naèrtu morate najti podjetje, ki ima pooblastilo za izdajo potrdila. Pred certificiranjem stroja je potrebna podrobna analiza diagramov, ki jih imamo. Prisotne so elektriène, strukturne, pnevmatske in hidravliène sheme, ki jih je treba vzeti s pripadajoèo dokumentacijo. Èe nimamo tak¹ne dokumentacije, bi bilo treba najeti certificirano podjetje, ki bo znova izdelalo sheme (samo ena, izterjava sistema bo stra¹no draga, tako da, èe bomo kdaj kupili stroj brez shem, o tem dvakrat premislimo. Po analizi dokumentacije, èe ni ovir, poteka certificiranje.Certifikacija strojev je prva faza na daljavo za nakup sto odstotkov varnega stroja. Po potrditvi predlaga, da Urad za tehniène preglede povabi na pregled. Èe Urad za tehnièni nadzor dovoljuje, lahko zaposlenim omogoèimo delo na stroju. In èe ¾elimo zagotoviti, da je poljska organizacija ustrezno varna, predlagam, da se preverijo majhne ali bistvene zahteve.Certifikacija strojev in revizije osnovnih zahtev in revizij bistvenih zahtev, je zadnje podroèje dejavnosti pogosto eno in edino ime. Pri revidiranju minimalnih zahtev ali bistvenih zahtev so podobne kontrole pripravljene kot pri certificiranju. Preverijo se vse ideje in dokumentacija proizvajalca, dodatno se zahtevajo samostojna navodila in varnostne re¹itve. Mnoga podjetja izvajajo tak¹en pristop, da bodo, èe bodo videli nekatere pomanjkljivosti ali pomanjkljivosti v nas, sami predlagali spremembe in spremembe, ki so namenjene izbolj¹anju zdravja in varnosti.