Strokovni razvoj po ginzbergu

Kvalificirano in preverjeno osebje pomeni polno ceno in nalo¾bo vsakega podjetja. Zaposleni, ki pozna svoja bremena in prevzame orodja in informacije za njihovo dokonèanje, je jamstvo za nemoteno delovanje podjetja. Poleg oèitnih koristi za podjetje, teèaji in uèenje povzroèajo razvoj zaposlenih, dodajajo njegovo ¹tevilo in uèinkovitost dela, zadovoljujejo potrebo po izobra¾evanju in samoizpolnitvi ter konèno omogoèajo, da se poèutijo funkcionalne in prepoznavne, kar ima nalogo v strukturi odnosa v podjetju.

Kankusta DuoKankusta Duo. Dober in poceni ukrep za hujšanje

Usposabljanje osebja je namenjeno gostom vseh stopenj - od najmlaj¹ega pripravni¹tva (npr. Za pomoènika, do izobra¾evalnega teèaja v tovarni do vodstvenega osebja (npr. Vodenje pogovorov in uporaba naèrta, med drugim praktièna priprava udele¾encev usposabljanja za dejavnosti (spopadanje s stresom, uèinkovite prodaje, pogajalske tehnike, pravilna interpretacija sprememb predpisov, spoznavanje novih obveznosti, ki jih ¾eleznica uveljavlja v zakonih, kodeksih itd. Najpogostej¹e vaje so: podpora novim raèunalni¹kim programom ( Microsoftov paket, raèunovodski programi, uèenje novih uveljavljenih sprememb v ¾e uporabljenih programih (prekrivnosti, jezikovni teèaji drugih ravni, davèni predpisi (obraèunavanje DDV in ZUS ter letne izjave, usposabljanje kadrov in plaèe (ugodnosti, delegacije , vrste pogodb, zaposlovanje tujcev. Sodobna metoda usposabljanja zagotavlja izvajanje aktivnosti doloèenih strokovnih delavcev, strokovnjakov, avtorjev ¹tevilnih strokovnih publikacij in ¹tudij, priljubljene oblike nalog (ne veliko ur in "suho" predavanje, ampak delavnice, ki se osredotoèajo na pozornost vseh, udobne pogoje (zagotavljanje pisarni¹kega pohi¹tva, prigrizkov med odmori in materiali za usposabljanje. Usposabljanje dobrega delavca je ena naloga za delodajalca, druga pa ustvarjanje, ki ne bi ¾elelo iskati novega podjetja in da bi se izdatek, ki je bil vlo¾en v njegov razvoj, zaèel izplaèevati.