Varnost zaposlenih

Ne glede na gospodarsko delo, ki ga prikazujemo, mora biti na delovnem mestu znaèilen visok standard varnosti. V ta namen ustvarijo, med drugim, izhode v sili, ki ¾elijo biti dovolj oznaèeni, tako da so med po¾ari ali drugo nesreèo, ki grozi, da bodo ljudje, v obdobju varno zapustili mesto.

Pomembno je ne le v zasebnih pisarnah, proizvodnih prostorih, objektih javne uprave, v stanovanjskih stavbah, skupinah in na univerzah. Pomembna sila v obliki oznaèevanja zasilnih izhodov je LED zasilna razsvetljava.Sodobne re¹itve v tem smislu predstavljajo poenotenje materialov odliène kakovosti s sedanjo stilistiko in drago dodelavo. Hkrati so primerni za monta¾o v ¹tevilnih izvedbah in na gradbi¹èih. Varnost zagotavlja tudi enakomerno osvetlitev celotne povr¹ine znaka in razpoznavno obmoèje 30-40 metrov. Vendar pa je glede na zahteve predmeta, da bi bil hkrati okvir z veèjimi velikostmi. Treba je omeniti, da ima uporaba LED osvetlitve ¹e vedno pozitivno kakovost, ki se ka¾e z visoko vzdr¾ljivostjo. Tako prispeva k ni¾jim stro¹kom servisiranja in vzdr¾evanja, hkrati pa je toplo za okolje.Svetilka za zasilno razsvetljavo, ki ima veè vrst elektronskih vezij, vkljuèno s samopreizkusom, individualnim napajanjem in prilagojenimi za nadzorno posodo. Obièajno vkljuèeni v komplet lahko najdete in dodatke, ki dajejo namestitev napeljave v nekaterih konfiguracijah, model na stropu, stene in s pomoèjo obe¹alnikov. Uporabni so tudi ojaèani modeli. Pomembno vpra¹anje je dejstvo, da se njihova monta¾a prenese brez uporabe specializiranih orodij. Prav tako je treba omeniti, da so zaradi odprave te¾kih kovin in uporabe energetsko varènih tehnologij sodobna oprema okolju prijazna. Obièajno so izdelani iz trpe¾nega polikarbonata, piktogrami, ki so name¹èeni na njih, pa so skupni evropskim zahtevam. Zahvaljujoè tak¹nim re¹itvam smo pridobili gotovost, da bo pot evakuacije natanèno znana, in tisti, ki zasedajo grad, se bodo poèutili varne in udobne.

Oglejte si tudi, kaj ATEX obstaja