Vpliv prehrane na zdravje in ivljenje ljudi

Zrak je osnovni vidik ¾ivljenja vsega. Pri vdihavanju v pljuèa se ne absorbirajo samo snovi, ki spodbujajo razvoj, ampak tudi tiste, ki negativno vplivajo na zdravje. Zaposleni nima notranjega filtra, ki bi omogoèal 100% filtracijo neèistoè v zraku, stopnja njegovega odvisnega organizma pa obstaja iz okolja, v katerem prebiva.

V mestih je opaziti vi¹jo stopnjo onesna¾enosti, ki jo med drugim ustvarja tudi veèja vrednost avtomobilov na progah in ¹tevilo industrijskih tovarn. Les in lila se ¹tejeta kot navadni èistilci zraka, ki prepreèujejo degradacijo naravnega okolja. Èlove¹ka dejavnost, ki se nenehno razvija, ¾eli uporabiti ¹e naprednej¹e re¹itve v obsegu varovanja zdravja in prostora. Primer tak¹nih postopkov predstavljajo tovarne, ki se ukvarjajo z industrijo v velikem obsegu in vèasih zaposlujejo na stotine ljudi. Problem, ki se zdaj èuti v veèjih prodajalnah, ki se proizvajajo, je pra¹nost zraka, ki se pojavi med izdelavo izdelkov. Zmanj¹evanje onesna¾evanja v dru¾bi negativno vpliva na zdravje gostov in ovira pravilno opravljanje nalog. Pijaèe, ki odpravljajo ta problem, so organizacija projektiranja sistemov za ekstrakcijo prahu v delovnih okoljih, v katerih je velik odmerek nepotrebnega prahu. Tak zaplet je med drugim v mizarskih toèkah, kjer prah in obèutljiva lesena ¾agovina negativno vplivata ne le na zaposlene, temveè tudi na jedi, kar zmanj¹uje njihovo funkcionalnost. Èipi ne ogro¾ajo le zdravja in produktivnosti zaposlenih, temveè tudi varnost obrata. So vnetljivo dejstvo in èe se pojavijo iskre, se lahko vnamejo. Dobro zasnovan sistem za zbiranje prahu je potem varnost za lastnika, ki mu ni treba skrbeti za tehnièno stanje elektrarne, ampak tudi previsoko merilo bolni¹kega dopusta med zaposlenimi.