Vstavite preglede raeunovodskega programa

Na Poljskem obstaja veliko pravil o pravilih vodenja poslovne kampanje. Nekateri od njih upravljajo elektronske naprave, ki bele¾ijo prodajo. Izberemo lahko tiste, ki bodo fiskalne naprave najbolj resne za na¹e podjetje. Na trgu je veliko zanimivih modelov blagajn, mladi podjetniki pa pogosto ne vedo, kaj naj izberejo. Krakovske fiskalne naprave so tako poobla¹èeni distributer, kot tudi serviser, ki bo olaj¹al nabor najprimernej¹e blagajne za doloèeno podroèje. Najprej pa se preprièajmo, da imamo fiskalne & nbsp; lastne, ker se nekateri davkoplaèevalci odpovejo temu cilju.

Ministrstvo za finance je 4. novembra 2014 izdalo novo uredbo v zvezi z oprostitvami obveznosti registriranja prodaje prek blagajn. Nana¹a se na leta 2015–2016. Na ¾alost je omejila velikost davènih zavezancev, ki ponujajo storitve za finanène osebe in kmete pav¹aliste, ki so bili prej odstranjeni iz obveznosti registracije naprav. Zato ima v naèrtu, da odpravlja primere podcenjenosti prodaje, ker prodajalec ni bil dol¾an izdajati raèunov, bi imel enak videz samo na zahtevo kupca, zato so bili primeri transakcije, brez sledi v evidenci, navadni. Obveznost izdaje potrdil za vsako prodajo bo to ote¾ila, kar bo omejilo sivo cono.

Kaj je torej dovolj denarja za to, kar je? Hitro je pomembno, da to elektronsko posodo prinesemo pri registraciji prodaje ter obsegu DDV in prometnega davka. Po zakljuèku transakcije, ne glede na to, ali je na primer prodaja izdelka ali zamenjava kolesa v avtomobilu, mora prodajalec ali ponudnik storitev kupcu izdati potrdilo, katerega kopija traja v mislih naprave. Na koncu dneva prodaje, tako imenovani fiskalnega poroèila ob koncu konsolidacije celotnega prihodka. Registrske blagajne, ki se uporabljajo v bli¾nji regiji, imajo tako imenovani OTP fiskalni spomin (enkratno programiranje in edinstveno ¹tevilko.Spoznajte dve vrsti dostavne opreme za prodajne zapise. Tako so finanèni zneski in fiskalni tiskalniki.Blagajne so orodja, ki delujejo samostojno, baza podatkov o izdelkih in storitvah (PLU pa se nahaja v tej instituciji.Namesto tega mora biti tiskalnik povezan z raèunalnikom, opremljenim z ustreznim prodajnim programom.Obstajajo tudi sistemske igralnice, ki lahko delujejo samostojno ali pa gredo v vrstni red prodajnega sistema.