Za zaraeunavanje raeunov

Program za izdajanje raèunov vam omogoèa izdajanje razliènih metod obraèunavanja materialov v hitro, enostavno in prilagojeno tehniko. Modul Comarch ERP Optima Invoices je izjemno slab v uporabi. Zaradi tega je pomembno izdati dokumente v doloèeni valuti.

Sedanja aplikacija je v celoti sinhronizirana z razliènimi elementi sistema Comarch. Prilo¾nosti se posodabljajo na podroèju celote, zaradi èesar je raèunovodska storitev preprosta. Zaradi funkcionalnosti (mo¾nosti prodaje in nakupa, spletna izmenjava dokumentov je ta odrski modul zagotovo najbolj¹a ponudba na trgu med materiali tega standarda.Dodatno orodje, kot je namensko prodajno okno, vam omogoèa, da predstavite vse nasvete in dokumente, povezane z doloèeno stranko. To je izjemno udobna re¹itev za raèunovodje. Poleg tega ima ta program tudi funkcijo tiskanja. Vse to ustvarja, da red olaj¹a delovanje podjetja ali podjetja v celoti in deluje bolj prijetno.Program Comarch ERP Optima Invoices je idealen predvsem za otroke in mala podjetja, kjer raèunovodski oddelek ni pogost in ljudje potrebujejo milost in olaj¹anje. Modul raèuna ima tak depozit kot program za zapisovanje in izdajanje raèunov, olaj¹uje delo zaposlenih in zmanj¹uje mo¾nost napak. Program vam omogoèa hitro izdajanje raèunov skupaj z njihovo takoj¹njo korekcijo in tiskanjem.Raèunalni¹ka programska oprema Comarch ERP Optima bo kupila: izdajanje raèunov za prodajo in nakup, fiskalizacijo za fiziène ¾enske, servisiranje vseh transakcij z zloti in tujimi valutami, izdajanje popravnih dokumentov (prilagoditve: kolièina, podatki, vrednost-cena, stopnja DDV, popust itd. nakup in prodaja z izbiro standardnih oblik plaèila (prenos, od¹kodnina, denar, kakor tudi tistih, ki jih navaja programska oprema stranke ter upravljanje registra pomoèi in partnerjev.