Zakon o poklicu zaprise ene prevajalske proze

Da je najpogostej¹e napaèno preprièanje o delu prevajalca takrat, da obstaja domnevni dobesedni prevod med katerima koli dvema jezikoma, ki je prevod popularnega in skoraj avtomatskega procesa. Na ¾alost se izka¾e, da je realnost obratna, postopek prevajanja pa je skoraj vedno poln negotovosti, saj se pogosto zgodi, da nenamerno me¹amo idiome in naèine uporabe obeh jezikov. v kategorijo natanènih znanosti in napaèno domneva, da obstajajo tesni stiki med specifiènimi razpolo¾enji in gibanji v nasprotnih jezikih. Dodatni nesporazum je, da obstajajo nekatere oblike prevajanja, ki jih je mogoèe podvojiti kot v kriptografiji.

Prevajalèevo delo ni le v zvezi z nereflektivnim kodiranjem in dekodiranjem med izvornim in ciljnim jezikom, ki uporabljata slovar kot znanstveno pomoè, ker delo avtorja prevodov ni niè podobnega delovanju prevajalca. Vèasih se moramo odreèi strojnim prevodom (znanim tudi kot samodejni ali raèunalni¹ki prevodi, tj. Besedila, ki jih raèunalni¹ki program samodejno prevede. Èeprav tehnologija prevajalcev ¹e vedno posodablja in izvaja inovativne re¹itve, strojno prevajanje ¹e ne predstavlja zadovoljive ravni. Kljub temu pa se vedno pogosteje uporablja kombinirana programska oprema za raèunalni¹ko podprto prevajanje (CAT, ki prevajalce olaj¹a prevajanje.

V mnogih mestih, kot je Var¹ava, ni te¾ko vpra¹ati strokovnjake, èeprav je razumevanje zapletena naloga, ki od avtorja zahteva prevajanje velikega znanja, velike predanosti in vsebinske priprave. Obstajajo pa tudi slogovne in loèilne razlike med jeziki, ki so predmet prevajanja, ki poleg zapletenih postopkov prevajanja. Med jezikovnimi te¾avami, s katerimi se sreèuje angle¹ki prevajalec, imenujemo tako imenovani jezikovno motenje, tj. nezavedno zdru¾evanje znaèilnosti izvornega in ciljnega jezika v na videz podobnih izrazih (npr. angle¹ki pridevnik patetièen & nbsp; ne pomeni patetièen, samo patetièen. Vèasih besede, ki izhajajo iz drugih jezikov, zvenijo skoraj enako, le njihove predstavitve so povsem drugaène, zato mora prevajalec biti usposobljen ne le v jezikovnem smislu, ampak tudi v smislu poznavanja kulturnih dose¾kov uporabnikov doloèenega govora.