Zakup in blagajna 2015

S 1. januarjem 2015 so stopili v veljavo drugi predpisi, ki bistveno raz¹irjajo obseg dejavnosti, ki opravljajo dejavnost, za katere bo obvezna registracija na fiskalni znesek bingo hs e. Ta dejavnik bo zahteval veliko ¾ensk, da kupijo blagajno. Na ¾alost so zato majhni stro¹ki. Ker blagajni¹ki prodajalci se dobro zavedajo, da brez razloga za ceno, bodo kupci, v resnici ne bodo omejili cene. Nato lahko veliko vlaga za investitorja, ki kupuje blagajno. Ali veste, da jo lahko podjetniki prviè delijo za vraèilo nakupa blagajne?

V skladu s èl. 111 par. 4 osebe, ki ustvarijo evidenco prometa, in znesek davka, ki ga je treba plaèati na fiskalni znesek, lahko od davka od¹tejejo stro¹ke, ki so bili sprejeti za nakup vsakega finanènega sklada v vi¹ini 90% njegove vrednosti, vendar ne veè kot 700 PLN.Kaj je treba storiti za povraèilo nakupa blagajne? Zavezanec v tej obveznosti mora izdati pisno obvestilo, v katerem bo obvestil o vrednosti kupljenih davènih blagajn. Predstavijo se vodji pristojnega davènega urada. To je treba storiti, preden se zaène evidentirati element, ki je registriran, na znesek, ki se pojavi. Ne pozabite, da èe prese¾emo ta èas, ne bomo dobili vrnitve, je vredno paziti na èas. Vzemimo tudi mnenje, da ker smo samo ena blagajna, je ni treba predlagati samostojno - dovolj je, da jo pripravimo na obrazcu, ki se nana¹a na kraj namestitve blagajne. Potem je verjetno oèitno, toda spomniti, da bo osnova za povraèilo za nakup blagajne potrdilo (ali nov simbol nakupa. Ohranimo ga.Kot je razvidno iz vpra¹anja povraèila stro¹kov nakupa finanènega zavarovanja za zavezance za DDV? Recimo, da se zavezanci za DDV upajo, da bodo kupili blagajno samo v pogodbi o DDV za obdobje, v katerem so zaèeli evidentirati prodajo na blagajni. Èe je davèni zavezanec za DDV ocenjen kot meseèni, lahko zna¹a 25% (vendar ne dobro od odbitka davka na raèun, v obliki, ko obstaja prese¾ek plaèanega davka. V ustreznem primeru lahko zavezanec za DDV, ki ¹teje èetrtletno ekipo, razdeli do 50% zneska, ki ga je treba vrniti, navsezadnje ne daleè od 350 PLN.